“SOLARSHOP AKUMULATORA KONKURSS” KONKURSA NOTEIKUMI

Zemāk uzskaitīti konkursa noteikumi un nosacījumi, kuriem jāseko, lai pretendētu uz loterijas lielo balvu

 1. “Solarshop akumulatora konkurss” (turpmāk tekstā - Konkurss) organizē SIA “Solar Xpro”, reģ. nr. 42403043626, juridiskā adrese: Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021, Latvija (turpmāk - Konkursa organizētājs).
 2. Konkursa norises kārtību nosaka Konkursa organizētājs un šo Konkursa noteikumu ievērošana ir obligāta visiem Konkursa dalībniekiem. Piedaloties Konkursā, Konkursa dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem un tos ievēros.
 3. Konkursa norises teritorija – visa Latvijas Republikas teritorija. Konkursā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu.
 4. Konkursa norises sākuma datums ir 2024. gada 1. jūnijs. Konkursa norises beigu datums ir 2024. gada 30. novembris. Dalības pieteikšana Konkursā: no 2024. gada 1. jūnijs plkst. 00:00 līdz ir 2024. gada 30. novembrim plkst. 23:59.
 5. Konkursa dalībnieki ir Konkursa organizētāja klienti, kuri ir piekrituši piedalīties konkursā:
 6. Lai piedalītos Konkursā, Konkursa dalībniekam ir janoslēdz līgums ar Konkursa organizētaju par saules paneļu iegādi un uzstādīšanu sev piederošā īpašumā
 7. Loterijā piedalās automātiski visi klienti, kuri noslēguši līgumu un iegādājušies vismaz 10 saules paneļus, Growatt firmas invertoru no šādām sērijām: Growatt XH-BP un MID-XH, saules paneļu stiprinājumus un palīgmateriālus
 8. Konkursa dalībniekam ir jāaizpilda reģistrēšanās anketu mājaslapā https://forms.gle/q46H9swusEk4oK8W8, anketā jānorāda e-pasts un jāatzīmē, ka piekrīt piedalīties konkursā un ir iepazinies ar konkursa noteikumiem.
 9. Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību Konkursā: e-pasts un piekrišana piedalīties konkursā.
 10. Balvu fonds:  1 (viens) komplekts 5kWh jaudas Growatt akumulatora komplekts ar baterijas vadības bloku. Komplektā ietilpst: • Growatt APX 5.0P-B1 akumulators; • Groawatt BMS APX 98034-P2 vadības bloks; • Growatt APX akumulatora bāze.
 11. Izlozes datums un laiks: 10.12.2024. plkst. 13.00
 12. Periods par kādu var pieteikties izlozei: 01.06.2024. plkst. 00.00 – 30.11.2024. plkst. 23.59
 13. Balva: 1 (viens) 5kWh jaudas Growatt akumulatora komplekts ar baterijas vadības bloku.
 14. Konkursa dalībnieki - Visi, kuri noslēdz līgumu un izpilda konkursa prasības.
 15. Izloze notiek Konkursa organizētaja biroja telpās – Ulbrokas iela 23, Rīgā, 3. stāvā, 2024.gada 10.decembrī. SIA “Solar Xpro” apstrādā fizisko personu datus saskaņā ar SIA “Solar Xpro” privātuma politiku un Datu regulu.
 16. Izloze tiks veikta manuāli un ikviens Konkursa dalībnieks var piedalīties klātienē izlozes norises brīdī.
 17. Laimētājs tiks publicēts www.solarshop/konkurss līdz nākošās dienas plkst. 23.59.
 18. Laimesta ieguvējs par laimesta saņemšanu tiks informēts personīgi, nosūtot ziņu uz e-pastu, kas norādīts reģistrējoties Konkursam.
 19. Konkursa organizētājs nomaksās Iedzīvotāju ienākumu nodokli 23% apmērā no laimētās balvas.
 20. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Ja Konkursa laimētājs nevar norādīt personas apliecinošo dokumentu, vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Konkursa laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta.
 21. Saņemot laimēto balvu, Konkursa laimētājs un Konkursa organizētājs paraksta balvas pieņemšanas - nodošanas aktu.
 22. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie Konkursa organizētāja ar pretenziju par balvu.
 23. Konkursa organizētājs neatbild par balvas ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.
 24. Konkursa dalībnieka iegūtā balva netiek mainīta pret citām balvām, un balvas vērtība skaidrā naudā netiek kompensēta.
 25. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, akumulatora komplekta montāža, piegāde vai transporta izdevumi personai, vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
 26. Konkursa dalībnieki, piekrītot šiem noteikumiem, ir informēti un piekrīt, ka balvas piešķiršana tiks fiksēta un publiskota Solarshop mājaslapā un/vai Solarshop socialo tīklu profilos, kā arī var tikt izmantota Solarshop publicitātes materiālos.
 27. Piedaloties konkursā un sniedzot personas datus, t.i. brīvprātīgi noslēdzot līgumu par saules paneļu iegādi un uzstādīšanu, Konkursa dalībnieki apliecina, ka ir iepazinušies ar šiem konkursa “Solarshop akumulatoru konkurss” noteikumiem, kas pieejami www.solarshop.lv/konkurss, SIA Solar Xpro  privātuma politiku, kas pieejama https://www.solarshop.lv/privatuma-politika/, un apņemas tos ievērot.
 28. Ar jautājumiem par Konkursa norisi iespējams vērsties pie Konkursa organizētāja SIA Solar Xpro, zvanot pa tālruni +371 28060505 vai rakstot e-pastu: [email protected]
 29. Ar jautājumiem par balvas saņemšanu iespējams vērsties pie Konkursa organizētāja SIA Solar Xpro   zvanot pa tālruni +371 28060505 vai rakstot e-pastu: [email protected] līdz 2024. gada 30. decembrim, plkst. 23.59.
 30. Konkursa organizētāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Konkursa dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem Konkursa noteikumiem.
 31. Konkursa organizētāji nenes atbildību par Konkursa dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, ja nav ievēroti Konkursa noteikumi vai Konkursa dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Konkursa laimētāju nav izdevies sazināties no Konkursa organizatora neatkarīgu iemeslu dēļ.
 32. Visas pretenzijas par Konkursa rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Konkursa organizētājam – SIA Solar Xpro, Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021 vai elektroniski uz e-pastu [email protected] līdz 2024. gada 20. decembrim ar norādi “Solarshop konkurss”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.
 33. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2024. gada 21. decembra, netiek izskatītas un nerada  juridiskas sekas.
 34. Konkursa organizētājs izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Konkursa organizētājs uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
 35. Jebkuri strīdi vai pretenzijas, kas izriet no konkursa "Solarshop konkurss" un personas datu apstrādes, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem.
 36. Konkursa dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību spēlē ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētā Konkursa nosaukumu.
 37. Konkursa organizētāja un Konkursa dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Konkursa noteikumos. Piekrītot noteikumiem, dalībnieks apņemas tos ievērot.
 38. Organizētājs patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas Konkursa noteikumos, lai nodrošinātu Konkursa drošu un godīgu norisi. Konkursa noteikumu izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas brīža.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.