SolarXPro privātuma politika

Šī “Privātuma politika” (turpmāk - Politika) attiecas uz personas datu apstrādi, izmantojot SIA Solar XPro, reģ.Nr.42403043626, adrese: Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021 (turpmāk - SolarXPro) pakalpojumus un vietni www.solarshop.lv, t.sk. veicot e-pasūtījumus.

SolarXPro personas datu apstrādes pamatā ir Eiropas Parlamenta un Padomes 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), saistībā ar kuru tiek lietots arī angļu valodas saīsinājums GDPR, kā arī citi attiecīgie tiesību akti, tostarp Fizisko personu datu apstrādes likums un laba uzņēmējdarbības prakse.

Politikā ietverti vispārīgi, papildu un/vai specifiski nosacījumi un paziņojumus par privātumu var iekļaut arī līgumos, dokumentos, veidlapās u.tml. Politika ir šo pakalpojumu sniegšanas vispārīgo nosacījumu neatņemama daļa. Slēdzot līgumu ar fizisko personu (klientu), piedāvājot klientam pakalpojumu, preces, SolarXPro atsaucas uz Politiku, kā arī piedāvā klientam iespēju iepazīties ar Politiku. Politika ir Līguma daļa, un SolarXPro ir tiesības uzskatīt, ka klients ir informēts par Politiku un iepazinies ar to.

SolarXPro var būt nepieciešamība aktualizēt Politiku. SolarXPro vietnē tiks publicēta aktuālā Politikas versija, kas būs pieejama ikvienam jebkurā laikā.

1. Mērķis

Politikas mērķis ir sniegt fiziskām personām informāciju par personas datu apstrādi, apstrādes pamatu un nolūku, personas datu apstrādes termiņu, saņēmēju kategorijām, personas datu aizsardzību un datu subjektu tiesībām piekļūt saviem personas datiem. Izmantojot SolarXPro pakalpojumus, t.sk. vietni www.solarshop.lv, Jūs apzināties, ka sniedziet personas datus Politikā norādītajiem mērķim.

2. Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA SolarXPro, reģ.Nr.42403043626. Kontaktinformācija pieejama šeit: https://www.solarshop.lv/kontakti/.

3. Saziņa ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos

Ja Jums ir radušies jautājumi saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, Jūs varat sazināties ar SolarXPro:

■      rakstot e-pastu uz [email protected];

■      iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to pa pastu, norādot saņēmēju SIA Solar Xpro, uz adresi Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021

4. Uz ko attiecas Politika?

Klients (dēvēts arī Jūs) ir jebkura fiziska persona, kas

■      izmanto SolarXPro pakalpojumus;

■      lieto SolarXPro vietni;

■      sniegusi personas datus un izteikusi vēlmi noslēgt līgumu par pakalpojuma saņemšanu un/vai preces pirkšanu;

■      sniegusi personas datus un noslēgusi līgumu ar SolarXPro.

Personas dati ir visi SolarXPro klienta dati, kas ļauj to tieši vai netieši identificēt, izšķirt, saistīt vai atsaukt atmiņā. Klienta personas datu apstrāde ir jebkura darbība, kas tiek veikta ar klienta personas datiem. Anonīmi personas dati ir tāda informācija, kuru nevar saistīt ar konkrētu Klientu, jo no attiecīgajiem datiem ir atdalīta Klientu identificējošā informācija.

Tāpat Politika informē kandidātus, kas piesakās uz vakancēm, par personas datu apstrādes aspektiem atlases procesā (papildu skatīt Politikas sadaļu Nr. 15).

5. Personas datu kategorijas

Personas datu kategorijas, kuras SolarXPro lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:

■      identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods;

■      kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;

■      dati par saistītajām personām, piemēram, Klienta pārstāvis vai kontaktpersona, dati par maksātāju (ja maksātājs nav pats Klients);

■      dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus, piemēram, dati, kas izriet no informācijas pieprasījumiem, kas saņemti no nodokļu administrācijas iestādēm;

■      saziņas dati, kas tiek vākti, kad Klients sazinās ar SolarXPro (telefoniski, elektroniski, un ar citu saziņas līdzekļu palīdzību, piemēram, sociālie mediji);

■      ar pakalpojumiem saistītie dati, piemēram, līgumu izpilde vai neizpilde, veiktie darījumi, noslēgtie un spēku zaudējušie līgumi, iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības, pakalpojumu maksas;

■      norēķinu un maksājumu dati, piemēram, kredītiestādes norēķinu konta numurs, maksājuma datums, summa un mērķis;

■      fotogrāfijas no objektiem ar saules paneļiem u.tml.

6. Datu vākšana

SolarXPro personas datus iegūst no:

■      pašiem Klientiem;

■      Klientu pārstāvjiem/kontaktpersonām;

■      SolarXPro sadarbības partneriem (Klientu kreditoriem, pasta/kurjera pakalpojuma sniedzējiem);

■      no trešajām personām, kas ir saistītas ar Klientu (piemēram, Klientu radinieki, laulātais, dzīvesbiedrs);

■      kredītiestādēm, administrējot norēķinus un/vai identificējot datu subjektu;

■      tiesībsargājošām iestādēm, maksātnespējas administratoriem, tiesu izpildītājiem, u.c.;

■      Latvijas Republikas oficiālā izdevēja (VSIA „Latvijas Vēstnesis”) publikācijām.

7. Personas datu apstrādes mērķis

SolarXPro apstrādā Klientu personas datus zemāk minētajiem mērķiem:

■      pieteikumu saņemšana un apstrāde, ka arī SolarXPro pakalpojumu sniegšana, tajā skaitā:

·        preces pārdošana un ar to saistīto pakalpojumu sniegšana. Solar XPro nodrošina pilna servisa pakalpojumus no projekta izstrādes, saskaņošanas līdz saules paneļu uzstādīšanai un nodošanai ekspluatācijā, kā arī nodrošina pasūtījumu veikšanu interneta veiklā. Saules paneļiem, montāžas darbiem u.tml. tiek nodrošinātas garantijas. Tāpat tiek nodrošināts saules paneļu ražošanas monitorings. Proti, gandrīz visas uzstādītās saules paneļu (bateriju) sistēmas tiek pievienotas vienotam serverim (Growatt).

·        Solar XPro palīdz klientiem sagatavot dokumentāciju, lai saņemtu valsts atbalstu saules paneļu uzstādīšanai atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumiem Nr. 150. Dokumentācijas sagatavošanai klientam ir jāaizpilda anketa ar jautājumiem;

·        Solar XPro sadarbībā ar BALTA apdrošināšanu piedāvā esošajiem un potenciālajiem klientiem apdrošināt saules paneļu sistēmu kā atsevišķu risku bez nepieciešamības papildus apdrošināt visu pārējo īpašumu;

·        Solar XPro saviem klientiem piedāvā izdevīgākus finansēšanas nosacījumus saules paneļu sistēmas iegādei sadarbībā ar partneriem, piemēram, InBank.

■      pakalpojumu uzlabošana un pakalpojuma kvalitātes nodrošināšana;

■      klientu konsultācijas;

■      līgumu/vienošanos u.c. dokumentu sagatavošana, apstrāde un izpilde (tiesisko attiecību nodibināšana, pārgrozīšana vai izbeigšana);

■      Klientu identificēšana;

■      komunikācija ar Klientu, tostarp informējot to par jebkādām izmaiņām attiecībā uz SolarXPro, SolarXPro pakalpojumiem un/vai no savstarpējo līgumattiecību izrietošo informāciju;

■      pakalpojumu piedāvāšana klientiem (mārketinga aktivitātes), akciju un/vai konkursu organizēšana;

■      jaunu pakalpojumu izstrāde;

■      SolarXPro pakalpojumu/produktu reklāma, tajā skaitā, komerciālie paziņojumi;

■      norēķinu administrēšana;

■      lietvedības organizēšana;

■      iesniegumu/ pieteikumu/ pretenziju u.c. dokumentu saņemšana un apstrāde, tajā skaitā, atbilžu sniegšana;

■      sadarbības nodrošināšana ar sadarbības partneriem, tajā skaitā, sadarbības nodrošināšanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās informācijas nodošana/saņemšana;

■      komercdarbības auditēšana, plānošana, uzskaite un analīze;

■      komercdarbības atskaišu un pārskatu sagatavošana un sniegšana;

■      valsts iestāžu, t.sk. tiesībsargājošo iestāžu pieprasījumu izpilde likumā noteiktajā kārtībā;

■      aizskarto vai apstrīdēto tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzība, tajā skaitā, prasījuma tiesību īstenošana, pierādījumu glabāšana iespējama strīda gadījumā ar datu subjektu;

■      prettiesisko darbību identificēšana un novēršana, kā arī ziņošana attiecīgajām iestādēm;

■      normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpilde (piemēram, grāmatvedību reglamentējošie normatīvie akti).

8. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

SolarXPro apstrādā personas datus, pamatojoties uz šādiem personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem:

■      Klienta piekrišana;

■      līguma noslēgšana un izpilde;

■      spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto SolarXPro pienākumu izpilde;

■      likumīgās (leģitīmās) intereses – no tiesiskām attiecībām vai no normatīvajiem aktiem izrietošu SolarXPro leģitīmo (likumīgo) interešu realizēšanai.

9. Datu apstrāde, pamatojoties uz piekrišanu

Konkrētos gadījumos SolarXPro pieprasa arī atsevišķu Klienta piekrišanu personas datu apstrādei. Pieprasot piekrišanu, SolarXPro izskaidro piekrišanas pieprasīšanas mērķi un sniedz informāciju par plānoto apstrādi.

Klientam ir tiesības nesniegt piekrišanu vai vēlāk atsaukt piekrišanu, paziņojot SolarXPro rakstiski vai arī formātā, ar kuru šo faktu var rakstiski apliecināt. Piekrišana ir derīga līdz tās atsaukšanai. Tikai pašam Klientam ir tiesības atsaukt piekrišanu.

Pamatojoties uz piekrišanu, dati tiek apstrādāti, piemēram:

■      personalizētu risinājumu - piedāvājumu nosūtīšanai (piemēram, par saules paneļu uzstādīšanas iespējām);

■      jaunumu, īpašo piedāvājumu un reklāmu nosūtīšanai Klientam (komerciālie paziņojumi);

■      lai analizētu, kā lietotājs izmanto mūsu tīmekļa vietni (sīkdatnes);

■      personas datu pārsūtīšanai sadarbības partneriem, lai kopīgi vai savstarpēji piedāvātu pakalpojumus Klientam;

■      objektā var tikt uzņemtas fotogrāfijas un/vai videomateriāli (bez cilvēku klātbūtnes), kas var tikt publiskoti mārketinga nolūkos SolarXPro mājaslapā, sociālos tīklos un citos publicitātes materiālos. Mārketinga nolūkos mēs uzņemam fotogrāfijas un/vai videomateriālus bez fizisku personu dalības tajās, attiecīgi visbiežāk šādi materiāli nebūtu uzskatāmi par personas datiem. Tomēr mēs viennozīmīgi nespējam izslēgt, ka noteiktos gadījumos šaurs personu loks, piemēram, paziņas varētu atpazīt objektus un zināt, ka tas ir Jums piederošs īpašums. Attiecīgi šādos gadījumos šie materiāli tiek uzskatīti par personas datiem. Dati var tikt dzēsti (ja tas iespējams), ja zudusi to aktualitāte un atbilstība fotogrāfiju uzņemšanas un filmēšanas nolūkiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka noteiktos gadījumos dzēst datus nebūs iespējams, piemēram, ja fotogrāfija ir daļa no raksta drukātā plašsaziņas līdzekļu izdevumā.

10. SolarXPro likumīgās (leģitīmās) intereses

Likumīgu interešu ietvaros SolarXPro apstrādā klientu personas datus, piemēram, šādiem mērķiem:

■      veikt komercdarbību, ievērojot normatīvos aktos noteiktās prasības, tajā skaitā, īstenot tiešo mārketingu;

■      sniegt pakalpojumus;

■      administrēt norēķinus;

■      veikt Klienta identitātes pārbaudi;

■      tiesisko attiecību un līguma saistību izpildes nodrošināšana;

■      komercdarbības laikā apkopotās informācijas saglabāšana noteiktu laika periodu;

■      izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;

■      nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti, kā arī pakalpojuma procesa nodrošināšana;

■      pārrunu veikšana par iespējamo sadarbību un sadarbības līguma noformēšana/sagatavošana, kā arī noslēgšana;

■      uzraudzīt un novērst prettiesiskas darbības, tajā skaitā, krāpšanu;

■      vērsties tiesībsargājošās iestādēs un tiesā savu aizskarto vai apstrīdēto tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzībai;

■      nodrošināt SolarXPro pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analīzi.

11. Personas datu saņēmēji

Klientu personas dati var tikt nodoti šādiem saņēmējiem:

■      SolarXPro sadarbības partneriem, ar kuriem kopā SolarXPro piedāvā pakalpojumus, piemēram, BALTA apdrošināšana, bankas u.tml.

■      SolarXPro nolīgtiem personas datu apstrādātājiem, kuri sniedz atbalstu SolarXPro pakalpojumu nodrošināšanā, piemēram, IT pakalpojumu sniedzēji;

■      valsts iestādēm un citām institūcijām/iestādēm, kas pilda tiem likumā noteiktās funkcijas;

■      pilnvarotiem revidentiem/auditoriem, juridiskajiem un finanšu konsultantiem;

■      parādu piedziņas sabiedrībām un citām trešajām personām, kurām SolarXPro var nodot savas tiesības un pienākumus.

Noteiktos gadījumos dati var tikt pārsūtīt ārpus ES/EEZ, piemēram, ja SolarXPro nolīgtais personas datu apstrādātājs atrodas ārpus ES/EEZ un šādu datu nodošana ir nepieciešama pakalpojuma nodrošināšanai vai pēc Klienta pieprasījuma. Dati var tikt nosūtīti ārpus ES/EEZ tikai tādā gadījumā, ja SolarXPro nodrošina attiecīgos aizsardzības pasākumus, kā to pieprasa GDPR, un šādai nosūtīšanai ir tiesisks pamats.

12. Personas datu glabāšanas periods

Vispārīgi personas dati tiek glabāti līdz:

■      ar normatīvo regulējumu noteiktā pienākuma izpildei (piemēram, grāmatvedības prasības);

■      ja apstrāde notiek, pamatojoties uz piekrišanu, personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, kamēr sniegtā piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta;

■      noteiktā apstrādes mērķa sasniegšanai.

Ilgāks personas datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams, lai aizsargātu likumīgās intereses, piemēram, tiesvedību gadījumā. Kad šis periods ir beidzies, SolarXPro drošā veidā izdzēsīs Jūsu personas datus, vai padarīs tos nepieejamus, vai arī neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu sasaistīt ar Jums.

13. Kā SolarXPro aizsargā Jūsu personas datus?

SolarXPro nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, SolarXPro pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības. 

Tomēr SolarXPro rekomendē Jums ievērot vispārējos ierīču un interneta lietošanas drošības noteikumus, kā arī Jūsu privāto datu aizsardzības un glabāšanas prasības. SolarXPro nav atbildīgs par nesankcionētu piekļuvi Jūsu personas datiem un/vai datu zudumu, ja tas noticis Jūsu vainas vai nolaidības dēļ. 

Jūsu personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku Jūsu tiesībām un brīvībām, mēs nekavējoties paziņosim par to Jums, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota mūsu mājaslapā, vai citādā iespējamā veidā.

14. Datu subjekta tiesības

Normatīvais regulējums datu aizsardzības jomā piešķir Jums vairākas tiesības ietekmēt Jūsu personas datu apstrādi. Lai šīs tiesības īstenotu, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu. Pēc iesnieguma saņemšanas SolarXPro Jūs identificēs, proti, pārliecināsies, ka Jūs esat tā pati persona, par kuru uzdodaties, un sniegs Jums atbildi viena mēneša laikā. Vajadzības gadījumā minēto laikposmu var pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, ņemot vērā pieprasījumu sarežģītību un skaitu. SolarXPro informēs Jūs par jebkuru šādu pagarinājumu un kavēšanās iemesliem mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

Piekļuve personas datiem: Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no SolarXPro, vai tas apstrādā Jūsu personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt izsniegt apstrādē esošo personas datu kopiju. SolarXPro sniedz šo informāciju bezmaksas. Ja pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, jo īpaši to regulāras atkārtošanās dēļ, SolarXPro var vai nu:

■      pieprasīt saprātīgu maksu, ņemot vērā administratīvās izmaksas, kas saistītas ar informācijas vai saziņas nodrošināšanu vai pieprasītās darbības veikšanu;

■      vai arī atteikties izpildīt pieprasījumu.

Personas datu labošana: Ja ir mainījušies mūsu rīcībā esošie dati vai Jūs redzat, ka mūsu apstrādātā informācija par Jums ir neprecīza vai nepareiza, Jums ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot.

Piekrišanas atsaukšana: Ciktāl SolarXPro apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Šādā gadījumā SolarXPro pārtrauks apstrādāt Jūsu personas datus tam nolūkam, kādam Jūs sniedzāt savu piekrišanu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukšana Jums nedos tiesības apstrīdēt datu apstrādes likumīgumu, ko SolarXPro ir veicis līdz piekrišanas atsaukšanai. 

Dzēšana: Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības lūgt SolarXPro dzēst Jūsu personas datus. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka datu dzēšana nav iespējama gadījumos, kad datu apstrāde izriet no normatīvā regulējuma. Pēc tam, kad dati vairs nav nepieciešami noteikto funkciju īstenošanai, SolarXPro tos dzēš, arhivē vai padara nepieejamus/neidentificējamus kādā citā veidā. 

Apstrādes ierobežojums un iebildumi pret datu apstrādi: Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības lūgt SolarXPro ierobežot Jūsu personas datu apstrādi. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka apstrādes ierobežošana nav iespējama gadījumos, kad datu apstrāde izriet no normatīvā regulējuma. 

Datu pārnesamība: Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko Jūs esat sniedzis SolarXPro, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu. 

Automatizēto lēmumu pieņemšana: SolarXPro neizmanto Klientu personas datus automatizētu lēmumu pieņemšanai. 

Tiesības vērsties tiesā vai Datu valsts inspekcijā: Mēs augstu vērtējam Jūsu privātumu un aicinām Jūs sazināties ar mums jautājumu un neskaidrību gadījumos, tomēr, ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti neatbilstošā veidā, Jums ir tiesības vērsties tiesā vai Datu valsts inspekcijā.

15. Pretendentu datu apstrāde

SolarXPro var apstrādāt šādas personas datu kategorijas, piemēram:

■      Identifikācijas dati: vārds, uzvārds, personas kods;

■      Kontaktinformācija: adrese, e-pasts, tālrunis;

■      Kvalifikāciju raksturojošie dati: izglītība, darba pieredze, CV un pieteikumā ietvertā informācija;

■      Rekomendācijas: bijušā darba devēja pārstāvja identitāte un kontaktinformācija, atsauksmes saturs (ar pretendenta piekrišanu);

■      Atlases procesā radītie dati: testi, uzdevumi, intervijas un to laikā iegūtā informācija;

■      Bankas konts: ja pretendentam tiek izteikts darba piedāvājums, bankas konts darba līguma sagatavošanai un algas pārskaitīšanai.

■      Citi dati: visi citi dati, ko pretendents pēc saviem ieskatiem iesniedzis atlases procesā.

Datu apstrādes mērķi:

■      pretendentu atlase, tajā skaitā, izvērtēt pretendentu un tā atbilstību SolarXPro noteiktajiem kritērijiem;

■      komunikācija ar pretendentu;

■      sagatavot darba līgumu, ja tiek izteikts darba piedāvājums.

Datu apstrādes tiesiskais pamats

■      Piekrišana. Pretendents ar savu aktīvu darbību iesūta pieteikumu un CV;

■      Darba devēja likumīgās intereses, piemēram, labāko darbinieku atlase, lai nodrošinātu efektīvu darbību;

■      Līguma noslēgšana un juridisku pienākumu izpilde saskaņā ar Darba likumu.

Personas datu avoti:

■      pretendents patstāvīgi iesniedzat SolarXPro savus personas datus, piemēram, CV vai sarakste;

■      SolarXPro var lūgt sniegt atsauksmi par pretendentu kādam no iepriekšējiem darba devējiem, vienojoties par to ar pretendentu;

■      SolarXPro var pārbaudīt informāciju par Pretendentu biznesa un nodarbinātības mērķiem paredzētajos sociālajos tīklos, piemēram, LinkedIn;

■      atsevišķos gadījumos personāla atlases uzņēmumi.

SolarXPro saglabā pretendenta personas datus 6 mēnešus pēc attiecīgas vakances konkursa beigām.